Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD SAMORZĄDU w roku szkolnym 2023/2024:

Leonard Banak - klasa 8a
Hanna Bodzioch - klasa 8a
Adam Durzyński - klasa 8a
Barbara Kuśmińska - klasa 8a
Julia Witek - klasa 8b
Laura Bienias - klasa 7a
Maja Fedorowicz - klasa 7a
Maja Grabowska - klasa 7a
Oliwia Banaszkiewicz - klasa 7a
Maria Olszewska - klasa 7b
Stanisław Filiks - klasa 6a
Nika Loskutova - klasa 6a
Wiktor Wołczyk - klasa 5b

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Pani Ewa Holc

RZECZNIK PRAW UCZNIA:


Pani Anna Szmyt

 

KONWENCJA PRAW DZIECKA jest umową międzynarodową przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku. Jest uniwersalnym prawnym traktatem międzynarodowym, obligującym państwa do jej przestrzegania. Konwencja jest ponadto porozumieniem wzbogacającym wydatnie i na jakościowo innym poziomie międzynarodową ochronę i promocję praw dziecka, rozwijając, wzbogacając i uszczegółowiając prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (przyjętej i proklamowanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r.) oraz Paktach Praw Człowieka.

KATALOG PRAW DZIECKA
Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne. Nie ma natomiast praw ekonomicznych, uznaje się bowiem, że dziecko winno uczyć się, a nie pracować.

Prawa i wolności osobiste dziecka:

 • prawo do życia i rozwoju;
 • prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i do posiadania imienia i nazwiska;
 • prawo do uzyskania obywatelstwa;
 • prawo dziecka do rodziny, tzn. do wychowywania przez rodziców naturalnych, a w razie rozłączenia z rodzicami do stałych kontaktów z nimi i trwałego połączenia, jeśli tylko będzie to możliwe;
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;
 • prawo do wolności religii i przekonań;
 • prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka; w szczególności zaś dziecko winno być wysłuchane w postępowaniu administracyjnym i sądowym we wszystkich sprawach, które go dotyczą (np. zmiany nazwiska, adopcji);
 • wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, wszelkiego okrucieństwa;
 • do ukończenia lat 15, dziecko nie może być rekrutowane do wojska;
 • wobec dziecka nie wolno stosować kary śmierci oraz kary dożywotniego więzienia.

Prawa socjalne:

 • prawo do ochrony zdrowia;
 • prawo do odpowiedniego standardu życia;
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego;
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne:

 • prawo do nauki; nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna;
 • prawo do korzystania z dóbr kultury;
 • prawo do informacji;
 • prawo do znajomości swoich praw;
 • prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych.

Prawa polityczne:
Starszym dzieciom Konwencja przyznaje pewne prawa polityczne, a mianowicie prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.