Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Egzamin ósmoklasisty

 


Aneksy do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2021/2022.
Aneksy do komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Materiały informacyjne:

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r. Oznacza to, że:

 • zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
 • uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
 • w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
 • w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
 • w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

 

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Próbny egzamin ósmoklasisty:

 

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty w stanie zagrożenia epidemicznego w 2021 r.

 

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

Informatory o egzaminie ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty – rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2020 r.:

Wymagania egzaminacyjne
W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiera wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. - aktualizacja z 29.05.2020 r.

 

 

O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

 

 

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty 2020

 

 

 

 Materiały informacyjne:

 

 

 

Materiały informacyjne:

 

 

 

Terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 

 

Dostosowanie warunków na egzaminie po klasie ósmej

Informujemy, że dostosowanie warunków i form egzaminu po klasie ósmej przysługuje zdającym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz uczniom, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcom).
Dostosowanie odbywa się na podstawie:

 • Opinii MPPP – w opinii musi być zawarta diagnoza specyficznych trudności w nauce (m.in. dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
 • Orzeczenia MPPP dotyczącego na przykład niepełnosprawności, autyzmu, zespołu Aspergera, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
 • Zaświadczenia lekarskiego w wypadku chorób przewlekłych, niesprawności czasowej itp.

Opinia i zaświadczenie lekarskie muszą być dostarczone do szkoły na początku roku szkolnego. W ubiegłym roku był to termin do 15 październik 2018 r. Można spodziewać się podobnego terminu w przyszłym roku szkolnym.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. Wyklucza to dostarczanie dokumentu z datą wcześniejszą np. 10 październik 2019 r. po wyznaczonym terminie.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r.

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek).

Egzamin ósmoklasisty
Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 14 czerwca br., w którym udział wezmą Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsce oraz godzina briefingu zostaną przekazane przedstawicielom mediów najpóźniej 13 czerwca br.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Terminy ostatniego próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 

 

 

Terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – informacje na stronie MEN:

Na stronie http://www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

W zakładce Rekrutacja 2019/2020 podane są m.in. najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

 

 

 

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Wszystkie prawa zastrzeżone.