foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

 

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

Próbny egzamin ósmoklasisty:

 

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty w stanie zagrożenia epidemicznego w 2021 r.

 

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

Informatory o egzaminie ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty – rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2020 r.:

Wymagania egzaminacyjne
W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiera wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

 

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. - aktualizacja z 29.05.2020 r.

 

 

O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

 

 

Procedury podczas egzaminu ósmoklasisty 2020

 

 

 

 Materiały informacyjne:

 

 

 

Materiały informacyjne:

 

 

 

Terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 

 

Dostosowanie warunków na egzaminie po klasie ósmej

Informujemy, że dostosowanie warunków i form egzaminu po klasie ósmej przysługuje zdającym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz uczniom, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcom).
Dostosowanie odbywa się na podstawie:

  • Opinii MPPP – w opinii musi być zawarta diagnoza specyficznych trudności w nauce (m.in. dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
  • Orzeczenia MPPP dotyczącego na przykład niepełnosprawności, autyzmu, zespołu Aspergera, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
  • Zaświadczenia lekarskiego w wypadku chorób przewlekłych, niesprawności czasowej itp.

Opinia i zaświadczenie lekarskie muszą być dostarczone do szkoły na początku roku szkolnego. W ubiegłym roku był to termin do 15 październik 2018 r. Można spodziewać się podobnego terminu w przyszłym roku szkolnym.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. Wyklucza to dostarczanie dokumentu z datą wcześniejszą np. 10 październik 2019 r. po wyznaczonym terminie.

 

 

 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r.

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek).

Egzamin ósmoklasisty
Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 14 czerwca br., w którym udział wezmą Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsce oraz godzina briefingu zostaną przekazane przedstawicielom mediów najpóźniej 13 czerwca br.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Terminy ostatniego próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 

 

 

Terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – informacje na stronie MEN:

Na stronie http://www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

W zakładce Rekrutacja 2019/2020 podane są m.in. najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

 

 

 

Komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.