Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23–31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8 stycznia 2018 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub
o groźbie nieklasyfikowania

12 stycznia 2018 r.

  • Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych

  • Powiadomienie rodziców przez wpis do zeszytu kontaktów z wychowawcą o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych

15–28 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

5 lutego 2018 r.

Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych

8 lutego 2018 r.

Klasyfikacja śródroczna

12 lutego 2018 r.

Początek II semestru

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 maja 2018 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub
o groźbie nieklasyfikowania

24 maja 2018 r.

  • Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

  • Powiadomienie rodziców przez wpis do zeszytu kontaktów z wychowawcą o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

7 czerwca 2018 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych

14 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja roczna

22 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

Ferie letnie

2–3 XI 2017 r., 22 XII 2017 r. /klasowe Wigilie/, 30 IV 2018 r., 2 V 2018 r., 4 V 2018 r.,
1 VI 2018 r., 8 VI 2018 r.

 

Zebrania z rodzicami odbywają się w pierwszy czwartek następujących miesięcy: listopad, grudzień, styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.