foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

22 grudzień 2020

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia 2020 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania *

28 stycznia 2021 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania *

4 - 17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

4 lutego 2021 r.

Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych

11 lutego 2021 r.

Klasyfikacja śródroczna

15 lutego 2021 r.

Początek II semestru

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25 - 27 maja 2021 r.


Egzamin ósmoklasisty

17 maja 2021 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania *

28 maja 2021 r.

Powiadomienie uczniów o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania *

10 czerwca 2021 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych

17 czerwca 2021 r.

Klasyfikacja roczna

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

IX, XI, II, V.

Terminy zebrań z rodzicami

XII, III, IV.

Terminy konsultacji

 

14 X 2020 r., 12-13 XI 2020 r., 4 V 2021 r., 25-27 V 2021 r. - egzamin ósmoklasisty, 2 VI 2021 r. - organizacja Dnia Dziecka, 4 VI 2021 r.

 

* Za skuteczny sposób powiadomienia rodziców rozumie się przekazanie informacji przez e-dziennik.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.