Samorząd Szkolny 2017/2018

Program pracy Samorządu Uczniowskiego

1. Dyskoteki tematyczne
2. Kiermasze z ciastami
3. Udział w akcjach charytatywnych (np. Góra grosza, akcja nakrętka współpraca ze schroniskiem dla zwierząt i zoo)
4. Mikołajki szkolne                                   
5. Imprezy: Mam talent, Top Model, Dzień Kobiet       
6. Współpraca z radiem i telewizją, spotkania z ciekawymi ludźmi

Wznawiamy akcję: „szczęśliwy numerek”.

 

We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowali wszyscy uczniowie klas IV – VII. Po oczekiwaniach pełnych emocji został wyłoniony nowy skład SU. A oto wyniki wyborów:

 

 

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego
rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący– Hanna Bartczak
Wice Przewodniczący – Martyna Kłobut

Opiekun: Martyna Otorowska-Zomb


Konwencja Praw Dziecka jest umową międzynarodową przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku. Jest uniwersalnym prawnym traktatem międzynarodowym, obligującym państwa do jej przestrzegania. Konwencja jest ponadto porozumieniem wzbogacającym wydatnie i na jakościowo innym poziomie międzynarodową ochronę i promocję praw dziecka, rozwijając, wzbogacając i uszczegółowiając prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ( przyjętej i proklamowanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948r.) oraz Paktach Praw Człowieka.

Katalog  praw dziecka
Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne. Nie ma natomiast praw ekonomicznych, uznaje się bowiem, że dziecko winno uczyć się , a nie pracować.

Prawa i wolności osobiste dziecka:
- prawo do życia i rozwoju;
- prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i do posiadania imienia i nazwiska;
- prawo do uzyskania obywatelstwa;
- prawo dziecka do rodziny, tzn. do wychowywania przez rodziców naturalnych, a w razie rozłączenia z rodzicami do stałych kontaktów z nimi i trwałego połączenia, jeśli tylko będzie to możliwe;
- prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej;
- prawo do wolności religii i przekonań;
- prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka; w szczególności zaś dziecko winno być wysłuchane w postępowaniu administracyjnym i sądowym we wszystkich sprawach, które go dotyczą ( np. zmiany nazwiska, adopcji);
- wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku,  wszelkiego okrucieństwa;
-do ukończenia lat 15, dziecko nie może być rekrutowane do wojska;
- wobec dziecka nie wolno stosować kary śmierci oraz kary dożywotniego więzienia.

Prawa socjalne:
-  prawo do ochrony zdrowia;
- prawo do odpowiedniego standardu życia;
- prawo do zabezpieczenia socjalnego;
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne:
- prawo do nauki; nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna;
- prawo do korzystania z dóbr kultury;
- prawo do informacji;
- prawo do znajomości swoich praw;
- prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk  religijnych.

Prawa polityczne:
Starszym dzieciom Konwencja przyznaje  pewne prawa polityczne, a mianowicie prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.