PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.


Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 9

telefonicznie:
77 454 92 16, 77 454 92 17
osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:

 • Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” (wzór w załączniku)
 • Zaświadczenie lekarskie (wzór w załączniku)
 • Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem” (wzór w załączniku)

Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajdują się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

 


Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

 1. poradnictwo polegające na:
  • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • prowadzeniu akcji informacyjnych;
 2. wsparcie polegające na:
  • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
  • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 3. koordynacja polegająca na:
  • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
  • psychologów,
  • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
  • fizjoterapeutów,
  • logopedów i neurologopedów,
  • terapeutów Integracji Sensorycznej.

 

 

Pomoc uczennicom w ciąży

Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.
Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki.
Okres realizacji programu: do dnia 31 grudnia 2021 r.
Placówką wskazaną do zapewnienia 4 miejsc dla uczennic w ciąży jest:

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu
ul. Torowa 7
45-037 Opole
Telefon: +48 77 423 16 75

Bursa – Telefon: +48 77 4542855, +48 517 750 544

 

 

Pliki do pobrania: