Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

23–31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

8 stycznia 2018 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub
o groźbie nieklasyfikowania

12 stycznia 2018 r.

  • Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych

  • Powiadomienie rodziców przez wpis do zeszytu kontaktów z wychowawcą o przewidywanej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych

15–28 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

5 lutego 2018 r.

Wystawienie ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych

8 lutego 2018 r.

Klasyfikacja śródroczna

12 lutego 2018 r.

Początek II semestru

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 maja 2018 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub
o groźbie nieklasyfikowania

24 maja 2018 r.

  • Powiadomienie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

  • Powiadomienie rodziców przez wpis do zeszytu kontaktów z wychowawcą o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

7 czerwca 2018 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych

14 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja roczna

22 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

Ferie letnie

23 XI 2017 r., 22 XII 2017 r., 30 IV 2018 r., 2 V 2018 r., 4 V 2018 r., 1 VI 2018 r., 8 VI 2018 r.

 

Zebrania z rodzicami odbywają się w pierwszy czwartek następujących miesięcy: listopad, grudzień, styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.