SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Znak sprawy : PSP-1.221.01.2017
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeniowej-08.05.2017r.
Termin składania ofert 30 dni upływa 06.06.2017r.
Miejsce składania ofert-sekretariat szkolny.


ZAMAWIAJĄCY

Publiczna  Szkoła  Podstawowa Nr 1
ul. Reymonta 43 
45-072  Opole
Strona internetowa zamawiającego:
www.psp1.opole.pl


PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

1.Najem wydzielonych pomieszczeń szkolnych przeznaczonych do wydawania posiłków dla uczniów i pracowników szkoły na rok szkolny 2017/2018.

2.Najem powierzchni na II piętrze  szkoły pod ustawienie automatu do sprzedaży zdrowej żywności na okres roku szkolnego 2017/2018.


TRYB UDZIELENIA   ZAMÓWIENIA

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą nr XXVII/482/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r..


ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
poz..1-przedmiotem zamówienia są dwa pomieszczenia na parterze  szkoły  zaopatrzone w pełną infrastrukturę techniczną
poz.. 2  - przedmiotem zamówienia jest powierzchnia 1m² na  korytarzu na II piętrze szkoły.

2.  INFORMACJE  DODATKOWE

a. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na każdy przedmiot zamówienia oddzielnie.
b. Najemca  musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
c. Informacja na temat wadium - nie dotyczy.


KRYTERIA  OCENY  OFERT

a. Doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności w obiektach szkolnych.
b. Najkorzystniejsza oferta cenowa

 

Zatwierdzam


mgr Ewa Ziembik – Dyrektor  PSP nr 1