Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nasza szkoła jest najlepsza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu

im. Obrońców Westerplatte

Wyszukaj

GRAFIK ZAJĘĆ W PSP nr 1 w Opolu

„Inwestycja w pierwszy krok”

„Inwestycja w pierwszy krok – II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych  Miasta Opola”  nrPOKL.09.01.02-16-119/12
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2012/2013 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Opolu  będą realizowane zajęcia wsparcia dla uczniów klas I-III  w ramach realizacji II edycji projektu „Inwestycja w pierwszy krok-programu rozwojowego szkół podstawowych Miasta Opola, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJE OGÓLNE
• Na zajęcia będą zakwalifikowani uczniowie u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni  potrzebujący indywidualnego podejścia
• Rekrutacja uczniów  odbędzie się po rozpoznaniu potrzeb, na podstawie orzeczenia lekarza lub specjalisty, lub wskazania pedagoga szkolnego i wychowawcy.
• Rekrutacji uczestników dokonuje Zespół Nauczycieli, powołany Zarządzeniem Dyrektora szkoły.
• W skład Zespołu Nauczycieli wchodzą: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,  gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, logopeda, pedagog szkolny
• Zespół Nauczycieli, powołany do realizacji projektu opracowuje programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem. Koordynator szkolny projektu wraz z Zespołem monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań.
• Zajęcia będą odbywać się w naszej szkole w małych grupach przed lub po  lekcjach   zgodnie z grafikiem
• Zajęcia prowadzić będą nauczyciele PSP nr 1 w Opolu

RODZAJE PROWADZONYCH ZAJĘĆ:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także   zagrożonych ryzykiem dysleksji .
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• zajęcia  gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk   matematyczno-przyrodniczych
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie muzyki i plastyki, artystyczno-manualne

REKRUTACJA UCZNIÓW                 
• W dniach od 6 września  do 19 października 2012r. prowadzono rekrutację uczniów do uczestnictwa w zajęciach.
• O rodzajach planowanych zajęć i prowadzonej rekrutacji rodzice uczniów zostali powiadomieni podczas zebrań z rodzicami
• Rekrutacja uczniów  odbyła się po rozpoznaniu potrzeb, na podstawie orzeczenia lekarza lub specjalisty, lub wskazania pedagoga szkolnego i wychowawcy.
• Rodzice uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostali powiadomieni
o zakwalifikowaniu ich dziecka do udziału w zajęciach
• Na zajęcia zakwalifikowano 120 uczniów (59 dziewcząt i 61 chłopców)
Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udzielają wychowawcy klas I-III oraz koordynator projektu w PSP nr 1 w Opolu wicedyrektor Małgorzata Suchorska

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.