foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest najlepsza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu

im.Obrońców Westerplatte

Aktualności


Formy pracy i kontaktu w czasie epidemii:

1. Telefonicznie w godzinach 8.00-15.00.

 • sekretariat: 77 454 92 16-17 oraz 519 833 408
 • 510 766 752 – dyżur psychologa
 • 510 766 753 – dyżur pedagoga
 • 510 501 334 – dyżur logopedy

2. Przez e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekretariat przekieruje mail do odpowiedniego specjalisty lub dyrektora).

3. Przez komunikator internetowy

decyzję o uruchomieniu wsparcia poprzez połączenie wideo (SKYPE, SIGNAL) podejmuje każdorazowo specjalista Poradni, za porozumieniem prawnego opiekuna dziecka/ucznia, wyłącznie, gdy w jego ocenie, forma ta stwarza warunki do efektywnej pomocy.

4. W sytuacji gdy uprawnia do tego zgromadzona dokumentacja, Poradnia wydaje opinie i orzeczenia w trybie zaocznym, kontaktując się wcześniej z rodzicami.

  Szanowni Rodzice!

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z wyrozumiałością, dotyczy to również oceniania.

     Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu.

Ustala się co następuje:

1. NAUCZYCIELE
Nauczyciele będą dostępni dla uczniów w godzinach wg harmonogramu. Będą wówczas gotowi do konsultacji z uczniami poprzez e-dziennik, komunikatory itp. zgodnie z ich potrzebami.
Formy i terminy konsultacji nauczycielskich dla uczniów i rodziców:
a. Poprzez e-dziennik – moduł wiadomości, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły tel. 77 454 28 89;
b. Termin konsultacji, kontaktów e-mail, wiadomości itp.: od 9.00 do 13.00 poza weekendami, feriami i świętami.
2. RODZICE
a. W celu umożliwienia nauczania zdalnego przekazują dane kontaktowe swoje i dzieci (e-mail, numer telefonu);
b. Organizują dziecku w domu miejsce pracy, starając się uwzględnić wytyczne umieszczone na stronie internetowej szkoły;
c. Współpracują z nauczycielami;
d. Utrzymują kontakt z wychowawcą klasy;
e. Przekazują, jeśli się pojawią, informacje o trudnościach w realizacji nauczania na odległość lub niemożności jego realizacji;
f. Zapoznają się z tygodniowym zakresem treści nauczania z poszczególnych przedmiotów, z wiadomościami kierowanymi do uczniów;
g. W miarę możliwości dopilnowują, czy dzieci realizują zadanie zlecone przez nauczycieli, w klasach młodszych organizują pracę dziecka.
3. UCZNIOWIE
a. W szczególności klas V – VIII utrzymują samodzielny kontakt z nauczycielem poprzez e-mail, e-dziennik;
b. W klasach I – IV, i w przypadku uczniów, którzy nie mają kontaktu elektronicznego, rodzice utrzymują ze szkołą kontakt telefoniczny.
c. Ograniczają użytkowanie komputera, smartfona głównie do realizacji zajęć edukacyjnych (higiena pracy dziecka);
d. Wykonują polecenia nauczyciela, starają się odrabiać samodzielnie zadania (szczególnie w klasach IV – VIII), w przypadku trudności kontaktują się z nauczycielem (w klasach młodszych z nauczycielem kontaktuje się rodzic);
e. W przerwach pomiędzy zajęciami, szczególnie podczas pracy przy komputerze (smartfonie), wykonują ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne (także zgodnie z zaleceniami nauczycieli wychowania fizycznego i świetlicy).
4. SPOSÓB MONITOROWANIA postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez:
a. Karty pracy ucznia (rozumiane w szerokim znaczeniu prace wykonane przez ucznia zgodnie z instrukcją nauczyciela);
b. Arkusze interaktywne;
c. Zeszyty, ćwiczenia i inne prace (zostaną sprawdzone po powrocie uczniów do szkoły);
d. Odesłane nauczycielowi pocztą elektroniczną informacje, karty pracy itp.;
e. Informowanie o postępach i ocenach poprzez e-dziennik (oceny wystawione podczas zdalnego nauczania mają w opisie oceny zaznaczenie – nauczanie zdalne/nz. Waga ocen zgodna z dotychczasowym ocenianiem ujętym w Statucie PSP nr 1 w Opolu)
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu rodziców i uczniów, do rozszerzenia ww. katalogu weryfikowania wiedzy i umiejętności ucznia.
5. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać umieszczane są na stronie internetowej szkoły www.psp1.opole.pl w zakładce zdalne nauczanie, są to głównie materiały zalecane przez MEN i publikowane za pośrednictwem strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami przez dziennik elektroniczny. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.

Dyrektor szkoły – Ewa Ziembik

Celem Festiwalu Talentów jest wypromowanie poprzez publiczną prezentację
zainteresowań i pasji uczniów naszej szkoły.

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć uczniowie lub grupy/zespoły wytypowane w drodze konkursu wewnątrzklasowego przez wychowawcę.
 2. Uczniowie mogą zaprezentować dowolny talent (śpiew, taniec, piłkę nożną, malarstwo, zdolności aktorskie itp.) a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 3. Festiwal odbędzie się dla trzech kategorii wiekowych I - III, IV - V i VI - VIII.
 4. Wychowawca zgłasza u organizatora dwie prezentacje z klasy do 14 marca 2020 r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie przez wytypowanego ucznia/uczniów karty zgłoszenia – do pobrania u wychowawcy. Uczestnik przygotowuje krótką, pisemną prezentację swojej pasji, która w dniu pokazu zostanie odczytana przez konferansjera.
 6. Podkłady muzyczne uczestnik dostarcza organizatorowi na płycie CD-Audio lub w formacie mp3 na pamięci przenośnej.
 7. Zwycięzców wybiera kapituła złożona z nauczycieli i uczniów naszej szkoły (z każdej klasy wychowawca typuje jedno dziecko). Honorowymi członkami jury są uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce w ostatniej edycji.

Opole, 11 marca 2020r.

Szanowni Rodzice uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu!
W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i organem prowadzącym, dyrektor PSP nr 1 w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze na okres od 12 do 25 marca 2020r.
W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką. Ponadto informuję, że Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni ( art. 4.1 Ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DZU z 2020 p, 374). Na stronie ZUS jest do pobrania oświadczenie o dodatkowym zasiłku wychowawczym. Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku.


Dyrektor PSP 1 w Opolu
Ewa Ziembik

źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38742,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-2017-wydarzenia-przygotowane-przez-IP.html

Dzień pamięci o naszych bohaterach był doskonałą okazją do przypomnienia ich tragicznych losów, poświęcenia, zasług w walce o wolność naszej ojczyzny. Okolicznościowe lekcje, pogadanki, wystawa tematyczna – w taki sposób poznawaliśmy historię m.in. „Inki”, „Roja” i wielu innych...

Klasy VI-te przez ostatnie tygodnie odbywały wirtualną podróż do Australii z okazji niedawnego święta narodowego tego kraju. W ramach projektu „Australia - w krainie kangurów” podczas lekcji języka angielskiego uczniowie poznawali ten przepiękny kontynent, o którym ostatnio było głośno z racji ogromnych pożarów. Szóstoklasiści samodzielnie przygotowali i prezentowali tak rozległe zagadnienia jak na przykład: fauna i flora Australii, jej kultura czy historia. Nowymi wiadomościami mogli się pochwalić podczas turnieju międzyklasowego. W zmaganiach udział brały cztery drużyny, każda reprezentowała jedna klasę szóstą. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy VIc, w składzie Zuzanna, Ada i Oleg, drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy VIb, zaś trzecie równorzędne, klasy VIa i VId. Wszyscy, bez względu na wynik, otrzymali nagrody i już zaczynają przygotowania do konkursu wiedzy o Kanadzie.

SZKOŁA MISTRZÓW PROGRAMOWANIA

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu
ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel./fax 77 454 28 89

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu Rights Reserved.